بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,312 53.57 33,597 47.66 31,346 49.7 31,643 49.85
اوراق مشارکت 14,414 34.61 28,078 39.83 27,491 43.59 27,741 43.71
سپرده بانکی 5,904 14.18 6,141 8.71 2,753 4.37 2,401 3.78
وجه نقد 63 0.15 897 1.27 60 0.1 60 0.09
سایر دارایی ها -1,044 -2.51 1,785 2.53 1,414 2.24 1,628 2.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,191 31.67 18,357 26.04 17,269 27.38 17,842 28.11