نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,837 55.93 120,607 56.73 117,309 56.59 115,374 56.48
اوراق مشارکت 27,426 35.81 87,726 41.27 86,221 41.59 85,047 41.63
سپرده بانکی 6,181 8.07 1,593 0.75 1,147 0.55 1,685 0.82
وجه نقد 67 0.09 61 0.03 60 0.03 60 0.03
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 84 0.11 2,603 1.22 2,570 1.24 2,117 1.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,118 28.88 58,235 27.39 56,569 27.29 54,362 26.61