بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 23,186 53.37 35,333 52.43 37,913 53.32 38,434 53.29
اوراق مشارکت 15,360 35.35 27,773 41.21 27,110 38.13 25,617 35.52
سپرده بانکی 5,623 12.94 1,403 2.08 2,802 3.94 4,665 6.47
وجه نقد 63 0.15 63 0.09 68 0.1 60 0.08
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,784 -1.8 2,819 4.18 3,208 4.51 3,347 4.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,529 31.14 17,880 26.53 18,799 26.44 19,393 26.89