بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,632 53.43 32,500 50.19 33,908 51.03 32,866 51.9
اوراق مشارکت 14,795 34.93 27,419 42.34 27,372 41.19 27,592 43.57
سپرده بانکی 5,815 13.73 2,849 4.4 2,682 4.04 762 1.2
وجه نقد 63 0.15 60 0.09 60 0.09 60 0.09
سایر دارایی ها -,948 -2.24 1,930 2.98 2,422 3.65 2,042 3.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,331 31.47 17,704 27.34 17,930 26.99 17,006 26.86