بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16:30 1398/03/18
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16 1398/03/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/03/07
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16:30 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/03/07
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/01-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/02/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/01/05-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1397/12/21
مشارکت کارگزاری راهبرد در امور ثبت صندوق 1395/10/19
رتبه سوم نیکی گستران در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 1395/07/17
برگزاری مجمع سالیانه منتهی به ١٣٩٤/١٢/٢٩ 1395/04/13
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1394/10/14
تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری از 1394/09/23
برگزاری مجمع عادی سالیانه ٢٩/١٢/١٣٩٣ 1394/04/10