نصب همراه صندوق fundMobileApp

رتبه سوم نیکی گستران در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

صندوق نیکی گستران به کسب رتبه سوم بازدهی ماهانه در میان کلیه ی صندوق‌های مختلط توفیق یافت.