نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری

طبق نامه شماره ١٢١/٤٩٧٦ مورخ ١٣٩٤/١٠/١٣ سازمان بورس و اوراق بهادار بدین وسیله مدیر  سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران از " آقای مهدی علی بیگی" به "خانم هانیه حکمت" تغییر پیدا کرد.