نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری از

به اطلاع کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران می رساند؛ 
براساس تصمیمات مجمع صندوق مورخ ١٧ آبان ماه ١٣٩٤ و طی تشریفات قانونی، صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران از تاریخ ٣ آذرماه ١٣٩٤ از نوع صندوق سرمایه گذاری"در سهام با اندازه کوچک" به صندوق سرمایه گذاری"مختلط با اندازه کوچک" تغییر پیدا کرد.