نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست حاضران در مجمع مورخ 1399/10/24 ساعت 9 صبح 1399/10/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/10/24 ساعت9:00 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/10/14
لیست حاضران مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 14:30 1399/05/25
لیست حاضران مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 14 1399/05/25
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت14:30 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(تغییرات امیدنامه) 1399/05/14
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت14:00 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(تغییرات اساسنامه) 1399/05/14
لیست حاضران مجمع مورخ 1399/01/19 ساعت 9 1399/01/19
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/01/19 ساعت09:00 صبح -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/01/09
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/11/30 ساعت 10:00 1398/11/30
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/11/30 ساعت 09:30 1398/11/30
روزنامه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/30-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/11/20
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/30 ساعت10:00 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/11/19
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/30 ساعت 9:30-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/11/19
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/09/27 ساعت 9صبح - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/09/27
روزنامه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/27-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/09/17
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/27-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/09/17
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/09/06 1398/09/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/06-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/08/28
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16:30 1398/03/18
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16 1398/03/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/03/07
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16:30 -صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/03/07
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/01-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/02/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/01/05-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1397/12/21
مشارکت کارگزاری راهبرد در امور ثبت صندوق 1395/10/19
رتبه سوم نیکی گستران در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 1395/07/17
برگزاری مجمع سالیانه منتهی به ١٣٩٤/١٢/٢٩ 1395/04/13
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1394/10/14
تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری از 1394/09/23
برگزاری مجمع عادی سالیانه ٢٩/١٢/١٣٩٣ 1394/04/10