نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/24 ساعت 09:00 -درخصوص تمدید مدت فعالیت 1399/11/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/24 ساعت 09:00 -درخصوص تمدید مدت فعالیت - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/11/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/03 ساعت 09:30 -درخصوص تغییر ساعات صدور و ابطال - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/09/10
تایید سازمان مجمع مورخ 1399/12/03 ساعت 9:30 1399/09/10
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/30 ساعت 9 صبح 1399/09/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/30 ساعت 09:00 -درخصوص تمدید مدت فعالیت - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/09/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 14:30 -درخصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/06/18
تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 درخصوص تغییر رکن متولی ساعت 14:15- صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/06/18
تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 14 -درخصوص تصویب صورت های مالی و تغییر حسابرس - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/06/18
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران مورخ 1399/01/19 ساعت 9 صبح - در خصوص تمدید فعالیت 1399/02/03
تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/19 درخصوص تمدید فعالیت ساعت 9صبح - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/02/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/30 درخصوص اعمال ابلاغیه 12020143و تغییر هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ساعت 10 صبح - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/12/12
تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/30 درخصوص تغییر ساعات صدور و ابطال ساعت 9:30صبح - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/12/12
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران مورخ 1398/09/27 ساعت 9 صبح - در خصوص تمدید فعالیت 1398/10/03
تاییدیه سازمان-صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/27 درخصوص تمدید فعالیت ساعت 9صبح - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/10/03
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/03/18 تغییر حق الزحمه حسابرس- صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/07/16
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/04/10
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران مورخ 1398/03/18 ساعت 16 1398/04/10
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/18 ساعت 16:30 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/04/04
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران مورخ 1398/03/18 ساعت 16:30 1398/04/04
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/01- صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/03/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/01 ساعت 09:00 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/03/29
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 1398/03/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 ساعت 09:00 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/03/17
لیست حاضران در مجمع مورخ 1398/03/01 1398/03/01
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/01/05 1398/01/05
تأییدیه سازمان صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت مورخ 1397/12/01 1397/12/07
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت مورخ 1397/12/01 1397/12/01
آگهی ثبت تغییر صاحبان امضای مجاز 1397/09/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/09 ساعت 10:00- صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1397/05/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/09 ساعت 10:30- صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1397/05/01
صورتجلسه مجمع 25 آذرماه تغییر برخی مواد اساسنامه و تمدید فعالیت 1396/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 25 آذرماه 96 تغییر کارمزد مدیر 1396/11/16
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 1396/03/01 1396/03/20
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/03/20
صورتجلسه تغییرات امید نامه مورخ 1396/03/01 1396/03/20
صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1395/10/27 1395/11/30
اصلاحیه صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 23 تیرماه 95 1395/07/27
آگهی ثبت تغییر محل اقامت صندوق 1395/07/24
آگهی ثبت مجمع سالیانه منتهی به29/12/1394 1395/06/17
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به 29/12/1394-مورخ 23/04/1395 1395/04/30
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع آن مورخ 17/08/1394 1394/09/07
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه29/12/1393-تغییرات امید نامه مورخ17/03/1394 1394/04/21
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 29/12/1393 1394/04/10
صورت‏جلسه مجمع صندوق سرمایه‎گذاری مشترک نیکی گستران مورخ 05/05/1393 1393/05/27
صورت‏جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران مورخ 1392.11.07 1392/12/20