نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 1399(حسابرسی شده)صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1400/02/22
صورت مالی سالانه منتهی به 30 اسفند 1399(حسابرسی شده)صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1400/02/22
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1400/01/31 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1400/02/05
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به30 اسفند1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت مالی سالیانه منتهي به30 اسفند 1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/12/30 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/11/30 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/12/03
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/10/30 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/11/04
گزارش عملکرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر 1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1399/10/23
صورت مالی دوره نه ماهه منتهي به 30 آذر 1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1399/10/23
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/09/30 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/10/01
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/08/30 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/09/01
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1399/06/31 1399/08/28
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه حسابرسي شده صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران منتهي به 31 شهريور ماه 1399 1399/08/28
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/07/30 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/08/05
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهریور 1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت مالی دوره شش ماهه منتهي به 31 شهریور 1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/06/31 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/07/06
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/05/31 - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1399/06/01
گزارش عملکرد دوره مالی منتهي به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی شده) 1399/05/13
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران (حسابرسی شده) 1399/05/13
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/04/31 - صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران 1399/05/07
گزارش عملکرد دوره مالي سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت مالی دوره سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1399-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/03/31 - صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران 1399/04/08
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/02/31 - صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران 1399/03/10
گزارش عملکرد دوره مالی منتهي به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1399/03/07
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران (حسابرسی نشده) 1399/03/07
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/01/31 - صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران 1399/02/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/12/29 - صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران 1399/02/10
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/11/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/12/10
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/10/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/11/08
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهي به 30 آذر 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهي به 30 آذر 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/09/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران 1398/10/04
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/08/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/09/09
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی شده) 1398/09/05
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی شده) 1398/09/05
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/07/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/08/11
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/06/31-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/07/10
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/05/31-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/06/09
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/04/31-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/05/10
گزارش عملکرد دوره مالي سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1398/04/29
صورت مالی دوره سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1398-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1398/04/29
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/03/31-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/04/09
صورت هاي مالي سالانه منتهي به 97/12/29-صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران(حسابرسي شده) (اصلاحیه) 1398/04/04
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/02/31-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/03/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهي به 29 اسفند1397-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران(حسابرسی شده) 1398/02/16
صورت هاي مالي سالانه منتهي به 97/12/29-صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکي گستران(حسابرسي شده) 1398/02/16
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/01/31-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/02/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهي به 29 اسفند1397-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1398/02/07
صورت هالی مالی سالانه منتهی به 97/12/29-صندوق نیکی گستران(حسابرسی نشده) 1398/02/04
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/12/29-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1398/01/07
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهریور 1397-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1397/12/26
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/11/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1397/12/08
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/10/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1397/11/09
صورت های مالی دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر 1397-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1397/11/02
گزارش عملکرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر 1397-صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران 1397/11/02
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/09/30-صندوق سرمايه گذاري مشترک نیکی گستران 1397/10/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 97/08/30 صندوق نیکی گستران 1397/09/10
صورت هاي مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسي شده) 1397/08/22
صورت هاى مالى منتهي به 31 شهریور 1397(حسابرسي نشده ) 1397/08/22
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران منتهی به 30 مهر 97 1397/08/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 97/06/31 صندوق نیکی گستران 1397/07/14
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 97/05/31 صندوق نیکی گستران 1397/06/12
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 97/04/31 صندوق نیکی گستران 1397/05/13
گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
صورت های مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران منتهی به 31 خرداد 97 1397/04/10
صورتهای مالی حسابرسی شده ( یادداشتهای 1-17 و 26 اصلاح شده است.)منتهی به 29 اسفند 1396 1397/03/22
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران منتهی به 31 اردیبهشت 97 1397/03/10
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران منتهی به 30آذر 96 1397/02/24
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران منتهی به 30دی 96 1397/02/24
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1396 1397/02/24
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1396 1397/02/24
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران منتهی به 31 فروردین 97 1397/02/09
صورتهاى مالى منتهي به ٢٩ اسفند ١٣٩٦ حسابرسي نشده 1397/02/05
گزارش عملكرد منتهى به ٢٩ اسفند ١٣٩٦ 1397/02/05
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري يکماهه منتهي به 29 اسفند 96 1397/01/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران منتهی به30 بهمن 96 1396/12/14
صورت های مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به 30 آذر 96(حسابرسی نشده) 1396/10/26
گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به 30 آذر 96 1396/10/26
صورت مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/08/16
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/08/16
صورت مالی منتهی به 1396/06/31( حسابرسی نشده) 1396/07/23
گزارش عملکرد منتهی به 1396/06/31( حسابرسی نشده) 1396/07/23
صورت مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31/03/1396( مورد تایید متولی) 1396/05/03
صورت مالی دوره 3ماهه منتهی به 31/03/96 (بدون تایید متولی) 1396/05/01
گزارش عملکرد دوره 3ماهه منتهی به 31/03/96 1396/05/01
صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 1395-حسابرسی شده 1396/02/19
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 30آذر ماه1395-حسابرسی نشده 1396/01/29
صورتهای مالی سالیانه دوره منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/19
گزارش عملکرد سالیانه دوره منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/19
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30آذرماه 1395 1395/10/29
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 30آذر ماه1395-حسابرسی نشده 1395/10/29
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95-حسابرسی شده 1395/08/19
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه1395 1395/07/27
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه1395-حسابرسی نشده 1395/07/27
صورتجلسه تغییر محل اقامت صندوق 1395/06/17
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/05/03
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395-حسابرسی نشده 1395/05/03
صورت های مالی سالیانه دوره منتهی به 29 اسفندماه1394 -حسابرسی شده 1395/02/29
صورت های مالی سالیانه دوره منتهی به 29 اسفندماه1394 -حسابرسی نشده 1395/01/29
گزارش عملکرد سالیانه دوره منتهی به 29 اسفندماه1394 1395/01/29
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30آذرماه 1394 1394/10/27
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 30آذر ماه1394-حسابرسی نشده 1394/10/27
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1394-حسابرسی شده 1394/09/02
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1394-حسابرسی نشده 1394/07/26
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/26
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/04/15
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/04/15
صورت های مالی دوره نه ماه و 29 روزه منتهی به 29 اسفند 1393-حسابرسی شده 1394/03/02
صورت های مالی دوره نه ماهه و 29 روزه منتهی به 29 اسفند 1393 1394/01/22
گزارش عملکرد دوره نه ماه و 29 روزه منتهی به 29 اسفند 1393 1394/01/22
گزارش عملکرد دوره شش ماه و 29 روزه منتهی به 30 آذر 1393 1393/10/24
صورت های مالی دوره شش ماه و 29 روزه منتهی به 30 آذر 1393 1393/10/24
صورت های مالی دوره سه ماه و 29 روزه منتهی به 31 شهریور 1393-حسابرسی شده 1393/09/03
گزارش عملکرد دوره سه ماه و 29 روزه منتهی به 31 شهریور 1393 1393/09/03
گزارش عملکرد دوره سه ماه و 29 روزه منتهی به 31 شهریور 1393-حسابرسی نشده 1393/07/30
صورت های مالی دوره سه ماه و 29 روزه منتهی به 31 شهریور 1393-حسابرسی نشده 1393/07/30
گزارش عملکرد دوره 29 روزه منتهی به 31 خرداد 1393 1393/04/23
صورت های مالی دوره 29 روزه منتهی به 31 خرداد 1393 1393/04/18